szkolenia ochrona imprez masowych

Służby ochrony imprez masowych ...

 • Służba informacyjna – to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej, w tym spiker zawodów sportowych.
 • Służba porządkowa – to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 • Kierownik do spraw bezpieczeństwa – to osoba wyznaczona przez organizatora imprezy masowej, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.

Charakter pracy

 • Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.
 • Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.
 • Kierownik do spraw bezpieczeństwa - reprezentuje organizatora imprezy masowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom.

Uprawnienia służby porządkowej i informacyjnej

Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

 • sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione (broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe),
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,
 • służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń porządkowych.

Wymagania kwalifikacyjne kierownika do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowej i informacyjnej

Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może być wyłącznie osoba, która ukończyła szkolenie dla kierowników do spraw bezpieczeństwa, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo legitymuje się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Kliknij tu, aby przejść do szkolenia

Członkowie służb porządkowych i informacyjnych są obowiązani posiadać ukończone szkolenie dla służby porządkowej i służby informacyjnej.

Kliknij tu, aby przejść do szkolenia

2010-2024 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος