szkolenie detektyw

Detektyw to osoba posiadająca ...

licencję detektywa i wykonująca zadania na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał wpis do rejestru działalności detektywistycznej.

Charakter pracy

Detektyw zajmuje się czynnościami polegającymi na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowanymi na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych, a w szczególności:

 • w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
 • w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
  • wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
  • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
 • poszukiwanie mienia,
 • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Wymagania od kandydatów

Wymagania ustawowe dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • ukończone 21 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • przeciwko kandydatowi nie może toczyć się postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie może być zwolniony dyscyplinarnie z Policji, SG, ABW, AW, BOR, WP, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat,
 • kandydat powinien posiadać pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Opinię sporządza Policja w toku prowadzonego postępowania dowodowego o wydanie licencji detektywa. W przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – opinię sporządza organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata,
 • kandydat powinien posiadać zdolność psychiczną do wykonywania czynności określonych dla usług detektywistycznych stwierdzoną orzeczeniem lekarskim. Orzeczenie lekarskie nie jest wymagane do samego kursu. Jest ono niezbędne przy składaniu wniosku o wydanie licencji do właściwego organu Policji.

Wydawanie licencji detektywa

Licencję detektywa wydaje w drodze decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, a przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji.

Tryb uzyskiwania licencji detektywa

Aby uzyskać licencję detektywa należy:

 • zapisać się i ukończyć szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa, które obejmuje 50 godzin zajęć,
 • odbyć badania lekarskie i psychologiczne dla osób ubiegających się o licencję detektywa,
 • złożyć wniosek do właściwego komendanta Policji o wydanie licencji detektywa i odebrać licencję.

Zakładanie własnej firmy detektywistycznej

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Aby założyć i uruchomić własną firmę detektywistyczną należy:

 • uzyskać licencję detektywa,
 • wystąpić o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych i odebrać wpis,
 • ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

(kliknij, aby przejść do szkolenia na licencję detektywa)

2010-2024 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος