kurs pracownik ochrony w target training

Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia ...

to osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Pracownikiem ochrony jest również osoba wykonująca zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na tę listę, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Charakter pracy

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonuje czynności bezpośredniej ochrony fizycznej:

 • stałej lub doraźnej,
 • polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (monitoring sygnałów alarmowych), 
 • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej może być zatrudniony do wykonywania zadań ochrony przypisanych pracownikom ochrony:

 • wykonującym czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,
 • wchodzącym w skład zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,
 • wykonującym bezpośrednio czynności związane z ochroną osób,
 • nadzorującym i kontrolującym pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • mającym prawo do wykonywania czynności użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
 • wykonującym zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.

Ponadto jest on uprawniony do opracowywania planów ochrony w zakresie ochrony fizycznej oraz organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Uprawnienia

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do:

 • ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku,
 • ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,
 • użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego,
 • użycia lub wykorzystania broni palnej.

Wymagania od kandydatów

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę (na jej wniosek), która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • ukończyła 21 lat,
 • ukończyła co najmniej gimnazjum (lub szkołę podstawową),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych (własnoręczne oświadczenie),
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo (własnoręczne oświadczenie),
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła,
 • posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, co potwierdzają zaświadczenia o ukończeniu kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

a także:

 • dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia,
 • dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej,
 • świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej,
 • zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu lub Służby Ochrony Państwa, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9 ustawy o ochronie osób i mienia,
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.15),
 • świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie,
 • dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Tryb uzyskiwania wpisu

Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym. Wprowadzania danych podlegających wpisowi dokonują komendanci wojewódzcy Policji właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą.

Składanie wniosku

Do wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zainteresowany dołącza:

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (co najmniej świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej),
 • oświadczenie wnioskodawcy:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej,
 • zaświadczenie, świadectwo (lub inne dokumenty) potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia,
 • pozytywną decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej – jeżeli taka decyzja była wydana.

Kliknij tu, aby przejść do kursu pracowników ochrony fizycznej

2010-2024 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος