kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego kurs

Pracownik zabezpieczenia technicznego ...

to osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i wykonująca zadania na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Charakter pracy

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego zajmuje się:

 • montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacją, konserwacją i naprawami w miejscach ich zainstalowania (np.: systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy sygnalizacji pożaru, systemy telewizji dozorowej, systemy kontroli dostępu, urządzenia transmisji alarmów),
 • montażem urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacją, konserwacją, naprawami i awaryjnym otwieraniem w miejscach zainstalowania (np.: urządzenia do przechowywania wartości: szafy kasjerskie, sejfy, szafy depozytowe, śluzy transferowe, skrytki, kasetki, pojemniki bezpieczne, zamki, itp.).

Ponadto jest on uprawniony do:

 • opracowywania planu ochrony w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne),
 • organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

Wymagania od kandydatów

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę (na jej wniosek), która:

 • ukończyła 18 lat,
 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.16),
 • posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.17).

Kliknij tu, aby przejść na kurs pracowników zabezpieczenia technicznego

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Tryb uzyskiwania wpisu

Listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym. Wprowadzania danych podlegających wpisowi dokonują komendanci wojewódzcy Policji właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą.

Składanie wniosku

Do wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zainteresowany dołącza:

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie wnioskodawcy:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego lub zaświadczenie o przyuczeniu do zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność psychiczną i fizyczną do pracy w charakterze pracownika zabezpieczenia technicznego,
 • pozytywną decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika zabezpieczenia technicznego – jeżeli taka decyzja była wydana.
2010-2024 © Target Training - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος